تجربه مشتریان

من به دلیل کاری که انجام میدم، به آلمان و ایتالیا زیاد سفر میکنم . در یکی از این سفر های اخیر پرواز من کنسل شد. که باعث شد هزینه بیشتری متحمل بشم. با کمک خسارتگیر ، در کمترین زمان ممکن تونستم مبلغی که برای پرواز جدید داده بودم رو دریافت کنم ، به علاوه اینکه خسارتگیر غرامتی هم بابت کنسل شدن پرواز، از خطوط هوایی برای من دریافت کرد.

مشتری شماره یکشغل

سفری از تهران به فرانکفورت داشتم که پرواز یک روز تاخیر داشت . طی تماسی که با خسارتگیر داشتم ، موفق شدم در مدت دوماه خسارتم رو از خطوط هوایی دریافت کنم .

مشتری شماره دوشغل:

من به دلیل کاری که انجام میدم، به آلمان و ایتالیا زیاد سفر میکنم . در یکی از این سفر های اخیر پرواز من کنسل شد. که باعث شد هزینه بیشتری متحمل بشم. با کمک خسارتگیر ، در کمترین زمان ممکن تونستم مبلغی که برای پرواز جدید داده بودم رو دریافت کنم ، به علاوه اینکه خسارتگیر غرامتی هم بابت کنسل شدن پرواز، از خطوط هوایی برای من دریافت کرد.

مشتری شماره یکشغل

سفری از تهران به فرانکفورت داشتم که پرواز یک روز تاخیر داشت . طی تماسی که با خسارتگیر داشتم ، موفق شدم در مدت دوماه خسارتم رو از خطوط هوایی دریافت کنم .

مشتری شماره دوشغل:

من به دلیل کاری که انجام میدم، به آلمان و ایتالیا زیاد سفر میکنم . در یکی از این سفر های اخیر پرواز من کنسل شد. که باعث شد هزینه بیشتری متحمل بشم. با کمک خسارتگیر ، در کمترین زمان ممکن تونستم مبلغی که برای پرواز جدید داده بودم رو دریافت کنم ، به علاوه اینکه خسارتگیر غرامتی هم بابت کنسل شدن پرواز، از خطوط هوایی برای من دریافت کرد.

مشتری شماره یکشغل

من به دلیل کاری که انجام میدم، به آلمان و ایتالیا زیاد سفر میکنم . در یکی از این سفر های اخیر پرواز من کنسل شد. که باعث شد هزینه بیشتری متحمل بشم. با کمک خسارتگیر ، در کمترین زمان ممکن تونستم مبلغی که برای پرواز جدید داده بودم رو دریافت کنم ، به علاوه اینکه خسارتگیر غرامتی هم بابت کنسل شدن پرواز، از خطوط هوایی برای من دریافت کرد.

مشتری شماره یکشغل